Wpływ różnorodności nasion i heterogeniczności mikrosiedlisk na zasiedlanie roślin

29 grudnia 2020 Ekologia

Paul Richardson i jego współpracownicy opublikowali w Early View artykuł zatytułowany "Fine-scale spatial heterogeneity and incoming seed diversity additively determine plant establishment".

Autorzy dostarczyli bardzo dokładny opis swoich badań z wieloma pięknymi zdjęciami miejsc, w których prowadzili badania. Cieszcie się.

Osiedlanie się roślin ma ważne konsekwencje dla populacji, społeczności oraz dóbr i usług dostarczanych przez ekosystemy. Wydaje się, że jest ono regulowane przez wiele wzajemnie oddziałujących czynników, w tym drobną przestrzenną zmienność środowiska i zmienność cech ekologicznych wyrażanych przez przybywające jednostki. Ponadto, interakcje pomiędzy różnorodnością biologiczną a heterogenicznością mogą mieć decydujące znaczenie, jeśli różnice sąsiedzkie są silniej wyrażone w środowiskach bardziej niejednorodnych. Próba określenia natury i znaczenia każdego z czynników może być przytłaczająca, a wymagana kontrola zwykle ogranicza prace empiryczne do szklarni. Jednakże, menedżerowie próbujący odtworzyć lub stworzyć nowe ekosystemy po poważnych zmianach w użytkowaniu ziemi muszą wiedzieć, jakie manipulacje z pulą gatunków i warunkami środowiskowymi zmaksymalizują zadomowienie się roślin w trudnych i zmiennych warunkach "świata rzeczywistego". Zajęliśmy się tym problemem przeprowadzając eksperyment terenowy w środowisku, które z jednej strony jest typowe dla zdegradowanych ekosystemów wymagających odtworzenia, a z drugiej strony wyjątkowo dobrze nadaje się do badania wzajemnych powiązań pomiędzy różnorodnością, heterogenicznością i osiedlaniem się roślin: w suchych wapiennych podłogach kamieniołomów. Opuszczone kamieniołomy wapienia stanowią powszechny problem środowiskowy w tym sensie, że ekstremalność zmian środowiskowych uniemożliwia pełny powrót ekosystemów sprzed zaburzeń. Jednakże, suche podłoża kamieniołomów stwarzają również ekscytujące możliwości poszerzenia siedliska zróżnicowanych i odpornych na stres rodzimych zbiorowisk ziołowych, które zazwyczaj ograniczone są do naturalnie występujących chodników wapiennych ("alwarów"). Zbiorowiska te stanowią ważne pokrycie roślinne pomimo surowego środowiska, chociaż pokrycie może być od niskiego do wysokiego wzdłuż gradientów środowiskowych związanych głównie z akumulacją składników glebowych w pęknięciach, szczelinach i zagłębieniach, które sporadycznie przebijają jałową skałę macierzystą. W skalach płatów

29 grudnia 2020 Ekologia